Полезные ссылки

http://zhgu.edu.kz/

http://control.edu.gov.kz/ru/perechen-nauchnyh-izdaniy-rekomenduemyh-komitetom-dlya-publikacii-osnovnyh-rezultatov-nauchnoy-0

https://www.scopus.com/

http://apps.webofknowledge.com/

https://elibrary.ru/project_risc.asp